website
Wat ass Mini Berni vun schnelle- Programm

Vir Rauen mat vun Wholesale, kënnt dir ee-mail an e-Bazech schécken @Miniberni.com

Als ee Preferst

Minimum Order- Wert

Discount: Fräfsfäung, Schrëftzz-Press sinn 20% üns als NORMAL Retail-Press. Eng efed-Discount (5%-20%, baseert op der Subtotal) ass automatisch benotzt, wann s äusgen.

Shift: Mir huet bei Standard a Express-Seip verfügbar fir d'Heapparlanden an Europa an Noord-Amerika. Standard: Noti: Voordate der Order ufrécht, gent äus deeen fir d'Teider Eréichen opgaachen.

Processing: Normalerwies mert 1 5 Deeg fir d'Oreegen. Wenn üd der Order groot ass äus.

Tax Vir bei anner Land schot, rach w.e.g.

Lolaatéit: Efesch fir engen. Blesaler, déi 3 feessfollich Koupen op den Sert hat hat, kënnt ee Héicher diskont an elk Orde

Contakt men: schéckt w.e.g. ee. ee-mail oder schécks mac mac fir eelchscht.