website

Konditioune

1. All annere Trademark, de op dieses Sitt gesieden, sinn d'Eiensch vun hier eeg-eigen, d'Afscht mat oder o net affiliant ginn. Ermaacht

Miniberni (Vou 'We', 'us' oder 'oen') ass eng International e-Commerce Platform. M Iniberni Féidt vum Kiern, Shoene, Accessoren, matermal an Feerp-Apppliten, Fäichen, maternitéitsprodukte. All Transaksionen Miniberni.com Sig äus prozesst M Iniberni . Nis un Sales@miniberni.com . Vir all anner Typ vun Kopener sinne Dës Bedingen Miniberni.com An Beneden an/oder d'Tiensten ginn vu geläichen Miniberni.com Direkt.

Dës sinn de Terminen a Ausstandiounen, déi den Eger Access a Benotzer M Iniberni Am mat sien verwieden Sub-Daumen, Sett, Mobile App, Diensten a Waröachen (den "Site"). In d'Setz benotzert, d'Ausent d' Geeden a Ausdhléichen an a rapänt, d'Dur eegst fir den Bedien a Bedien (den "Benotzer Agreement"). Dës Benotzer-Agwering ass effektief op déi Benot vun der Sit, déi d'Aaktiounen vun dës Geden. Wann s keng den Benotzer

D'Stzbeschlétt der recht fir den Veränneren, bäifscht oder ewechmaachen vun dës Veränderung, bäifgt oder ewechmaachen. Ännerungen wäert effektier, wann op der Sitt äus keng aner Notiziet agéis. Iwwerp w.e.g. d.d. D. D.d. D.d. D. D. D. D. D. D. e.g. Dären Benotz vun der Sit, na d'Afscht vun de Ännerungen an de Benotzer-Aktionen vun der Benotzer

2. CONDITIOENEU

A. DEROOUR

Vir der Plattflöt erwaachen vun der Opgaachen vun der Deensten, mer mer mer mer mer eng Konto opstelle oder ee Personaal Informatioune grét fir d'Afmaken vun eng Konto fäichen. Mellt iiegscht an ieen a absolute Discretioun, D'Benotzernumm a/oden Passwuert ounen keng Erwens oder eer-Aurzg vun, Erwaadden

Dir sinn responsabréf fir d' Controllen vun den Benotzer- Identifikatioun, Passwuert, Konto-Dedetailen a verwieden private Informatiounen Dir stelt d'Afscht vun der Reserwecht ausmaachen an érd Konto an sien verwieden Detailer a all benotzer Schrëft genügt fir d'Verusoun vun d'Konto eviten. Dir sollr uns äusfachen, wann du hued eeg Raag ze gräus, dat déi Passwuert kennt et egenn ass, oder wann de Passwuert sin oder ass d'Authoriseert kann, an eng net-Autoriteert. Dir stemmet an a begängt, eeg benotzer vun de Sitt a verwiedent Serviceen, an/oder allen Togang op private Informatiounen, Daten oder kommunikatiounen mat déi Kont a Passwuert benotzt wäert, ass der vun Dir verfügt oder d'Augseren. Dir stemmet d'Assogogong vun der Sitt an/oder benotzt vun elkeen Deensten vun der Sitt oder Benotz sinn vun Dir oder net. Däer stemmet, d'Meie der Tiet ginn (meer net obverdelen) Erfügt an oen äusch äus genéachen an äusch äusgeen. Dir äus d'Afscht an 'Afschtt a 'D d'Afscht a' eei d'Afscht a 'ei Verloren a's eeun d'Benot vun oder Access op d'Stazeit, déi éige Kont erwaachen.

B. PRIVACY

Weight w.e.g. eeg. eer Privacy-Agment, déi och den Besicht an de Sitt rieden. D' Personalen Informatiounen / Daten, déi vun Dir oder déi Benot vun der Sit betegent ginn als strict vertrodench, Erwaachen mat de Privacy-Agment a Applapper Lewen a Reglunen. Wann Dir obloog fir den Informatiounen, d' Vergetéieren oder benotzt, an de Modus an der Privacy-Agment-Agwen, benotzt w.e.g. de Sitt net benotzt.

C. DE SITE

Mellt äus äusst, fir d' Access op d'Stazech verfügbar ass an ass net interruptt an fräi feeler. Méi, ob d'Natuur vun der Internet an den Naturer vun der Sitt, kann dat net garantiant ginn. Méieg, déi Togangs op d'Stz sént üsflächdt oder begrenzt ginn, fir d'Afscht erlaucht oder d'Introduction vun nei Faslachen oder d'Tiensten äien Mir grét d' Frekuchzden a Duer vun der assen Einsfäung oder-Brétting ze limitéit.

D. LICENSE um ACCESS DHE SITE

Mir benotzer, ob ob d'Stz ergang, Besirkt, dat Dir euten-Linkt Kontraten fäurnen kann, an dat dir bevestigt d'Menmenn 18 Ager ass oder d'Stazen Visioun vun ee parentern oder legescht Bewaarder. Mellt ee net-Erverteenbar, evrookbar a net-Exkluzif Lizenz fir d'Stz benotzt, Ermaachen mat d'Termen a Conditions, Vir der Opgaachen fir persönnen Elementen a Serviceen, als lösmt an der Sitt vergelueden. Commercial Benotzer oder benotzt ähn vun der Tredden-Dett begängt, äus ass un äus äus liedegt vun äus verlaten. Wann dir ass eng Business Enttity registreren Dir eip, de Dir d'Autoriteit, fir d'Entitéit op d' Benotzer-Agwécken vun der Benotzer-Entitet 'Outhen 'Objentt Keen Perken oder Business Enttitéit makt ass ee Mitm vun der Sitt meier eefchwar registrere. Elken Brers vun dës Terms a Conditions witt d'Airmaken vun der Lizenz vun der Lizenz, déi an dëst paragraph ounn kenns op dir.

Inholl op dieses Sitt ass just fir Informatiounen. Product-prestasionen, d'Press, verfügbar Stock, Funksioner, Add-Adzoons a all anner Detailer, wien op dieses Sit wiest, ass den responsabilitéit vun d'Setser Lieden. Indrängeen oder Optiounen, déi op dieses Sitt sinne un d'Uninfen

Mellt ee Lizenz begängt fir d'Access a persönner benotzt, mer net ze eroflueden oder de Sitt oder eeg delen vun he veränneren. Dës Lizenz ablétt net keng ze reseschreis oder kommersielzben vum Sit oder sien Inhalt. oder Pretz; all der der Verderioun vun dieses Sit oder sien Inholt; all eroflueden vun Konto-informatioun fir d'Féis vun anner Taller; Oder eng Benotzer vun Daten-Mining, Roboter oder d'Géigen

Dëst Sit oder eeen Deel vun hier (aaun kënnt ass net opreegert, duplikatioun, kopéert, verfäert, ausscht, besécken, Verbíscht oder 'n anners fir allenn kommersielt-Dell, oun äus geschreiweiten

Dir kënnt keng Frameer oder Schrëft tekniken benotzt fir all den Tremmer Säit-Uchlécht, oder Form) ounen äus späicherschreifft Dir kënnt keng meta- Tagen oder all anner Text benotzer, oen Unner Naam oder 'Tademarkt äusgen, assen towen. Elkeen on-Autoritet Benotzert äusst d' Léatskt oder de Lizenz, déi vun Dir ermaachen fir d'Stz, mat keng fräier vun der Vertooun. Dir kënnt déi Logo oder aner Eegeëre Grafik oder Trademark keng benotzer als Deel vun eng Extern Link fir kommersielz oder aner Benotzer oun ie Erëschreifft Leave, Schall

Dir stemmet an äus d'Aktivitieren, am d'Llissen vunt D'Aktiviteter ausmaachen vun den Kont, Diensten, Reigwungen Order oder et algnt net erfléis Transaksion mat nim an an a seerchësen

• Negeeg fir d'Terms a Condition, déi verfügbar déi verfügbar, oder eier anner Guideline a-Politier mat de Benotzer vun de Sitt als verfügbar. Op der Sitz.

• Insere Persoon oder Entitéit, oder fir d'Fells-Afléchtung vun der D'Afléitst mat enkel Pers oder Entiteit.

• Benotz d'Stt fir eegwécken.

• Probéiert on-Autoriteert Access ze krennen Form oder Serviceen.

• Interferer mat an 'Erere vun d'Userung a Geugen vun der Sitt;

• Post, promoscht oder u vun der Sitt, all verbieden Materiel, als 'Déip Republik Bangladesh' illegall äus.

• Benot oder uegegelueden, alls Software odermateriel, déi enthären, oder déi hudt de Erës fir d'Suuten, virusen, Erwaadden Maleious Code oder skeermseler Komponenteen, déi den Daten vun de Sitt oder d'Gaaieg vun der D'Aktioun vun anere Cu üsfären oder eelfg De Computer oder Mobile-Apparat oder de Sitz a benotzt d d'Set a un d'Afferscht mat d'Aachtbare Benotzer Ë'n Applicang

E. DERER KONDUCT

Dir musst net d' Websfäer benotzt, oder d'Stz oder d'Agwungs d'Agwung, fir d'Afschalten, Ermaachen oder eeun Dir musst net an aktiwiteen, déi de Sitt, sien Benotzer, Offizier a reprezentantern Stackeholderen oder ene anner Partis direk oder indirekt assooun mat de Sitt oder de Access, fir d'interrupt sinn, Ermaachen oder eeun Dir begellt dat du, a net ni, Is responsabel fir all elektronesch kommunikatiounen a Inhaltt vun der Computer äus schéckt an deermt soll de Sitt fir leeschleich Bedien benotzt. Dir ass strikt verbodden vun der Sit benotzer

• Benotz d'Stt fir eegwécken.

• Ze abret, dennschéieg oder benotzer

• Fir all anner Benotzer, a all ass oen vun uit

F. Därer SUBMISSION

Eseen, déi dir op de Sitt begängt an/ofen eis begängt, d'fëllt, mer net limited op, Fragen, Reigg, Kommentare, an Suggestiinion (kolléif, "Assomisiounen") wäinne einst a eksklusiv Eigenschier a wäert. Adress op de rechten a betegenn, wann dir de Kommentaren oder Resiounen op de Sitt, Dir äus der recht bei der Naam, déi dir begängt, am fonn mat so Reig, Kommentar oder aner Inhalt benotzt. Dir wéit keng falsch e-mail-Adress benotzen Sett eeer äus der sjäerf, oder äus wäichen unn oder drüdden Parten, ob der Originn vun elke Ingemen. Meld kënnt, äus net obverbinden, ewech oder äusch äus, ounen äus Verzielen oder äus veränneren.

G. CLAIMER

Wenn wäich d'Dournen vun Produken fir Verkooun, d'Miel Verdeler op de Sitt an 'Meel Kommentaren op Löschen Et ass keng moort fir mer wesselen vun d'Inhalt vun elk Produkt fir Verkoachen, oder elk Kommentar oder Resioun, déi wysdt sinn. Mellt, wir op ee "Creiim, revieden a eutscht" funktioun. Wann dir grënt, dat een Inhalt op der Sitt illegal ass, Offensiv Haather oder physische Weerm), Leaver, verleden, engef, engennt, feesch, blasfemous, defamator, Libellous, obscen, pornografisch, Paedofisch oder eeuen; ethnicalch opheiebel, äusgaachen; oder ass anners op drüddet Parten iiegt; oder verwiedent op Geld-Laundering oder Gambling; oder ass d'Afs eelgt eeps; oder eer Persooung oder fehlt d' Unitéit, Integriteit, Securitéit oder Sovereignitéit vun Bangladesh oder a Fräicher Erbetung mat eeignen State; Oder obexiounen oder anerchnet onleesch un leegt; oder déi bestätt vun oder agen Software-Virusen, ("Objentbar Inhalt"), w.e.g. un Sales@miniberni.com . Mir grét all praktikalen aus, fir d'Afscht an ewegges an geläichen.

Gickt w.e.g. fir den Naam, Adress, Kontakt-informatiewen a all betel-Dedetailer vun der Besieden, d' Num vun den objeksionbare Inhaltparty benotzen Instanten vun Objectioun, proou vun objectioun am aner. Gouerg w.e.g.

H. CLAIMS OGALTR

Méi eech de intellectuaele Eigesieg vun Erer. Wann dir grägt, déi intellectuaele Eigenschiere rechten benotzt ass an eee weider fireen vun de Inverschreiet, Breich w.e.g. Sales@miniberni.com . Bd an mer mer all äien Gickt w.e.g. fir den Naam, Adress, Kontakt-informatiewen a fireel denn-Dedetailer vun der Besieden, d' Denn vun der Num vun der Schrëft, Instanten vun späicheren, proou vun der ähn vun aner. Gouerg w.e.g. An äus, d'Fellt oder verleden Informatiounen a Lechtleit Offense a kënnt ginn.

Mellt och een Fabrieker der recht fir recht, ze ze op eksklusif Distriptiounen oder zerel-Agmenten fir sien Produker zeen. Mérden, d'Afscht vun d'Soue-Agmente Beim vun der Verfäung vun dës Konbenngen ee mat mat enger Fabrieker, Distributor a/oder ee-Afsa D'Aktiviteen ass net agert fir eeen. Wann kann mir net eewacht-Réig aus, äe private Informatiounen ass der Leg besuedelt, Ermaachen, ob all Frében oder denen fir d'Gerre rechten na ee legespezialist ze willen.

I. TRADEMARKENS and COPYRIGHT

Miniberni.com , M Iniberni Logo, M Iniberni Basics a Aner Marken an duen Sitt bedigent, sinne Tredderker oder registrert Trademiseer an der relevant jurisdiktiounen. Ògne Grafik, Logoen, Säitkopp, Knop-Iconne, Skripten a Deenstnummen sinn d' Trademark oder den Trade-Drur, an kënnt kënnt net am fonnt gitt Eien oder am elkeen Moduert, eeun Oder am elkeen Maachen, d'en äus äus. All annere Trademark, de op dieses Sitt gesieden, sinn d'Eiensch vun hier eeg-eigen, d'Afscht mat oder o net affiliant ginn. Ermaacht

All intellectuaele Eigenschier rechten, ob registrert oder net registrert, an der Sit, Informatiounenholch op der Sitt an all Web- Design, d'Afsers, mer net op Text, Grafik, Software, Photopen, Video, Musiek, Toun, a huen Ausgewiung a Arrangung, a all Software-kompilatiounen D'Afschalte Kontaze a Software wäinne Eigenschaf. D'Heel Inhalt vun der Sitt sinnt och gesueden vun Copyright als e kolektiwwwer ... All rechten sinn angen.

GOVERMALEL

Dëst Sturn vun D 'Diensch a all aparte Kontzemeen, ob äus d'Servizen erwauun