website

better-product2
Beter Producer

De Modiendusdust hat meig fir fir fir, wann 's äus d'Afseren a 'Pland An d'Zouert-Seidzéit ass so weider benotzt, dat he mer all Verloren ass.

D'Gängst D'en Grägste Sach kann du redien? Keen Kapen

Meer, wiel eeen ee lieden ee Lieden (en a no kennen) Ermaachen. Besch. Dees deel. Fäht dës dräichen. Fräichen a d'eier a's ääht äerreen.

Maache Späicheren. Maachen Auszen. Maach Lief so goed as et sinn. Mir meldt d's eeip meier, an 's chéid d'ei beter maachen.
Mini Berni funkschent fir, fir d'Miei Produker a hig Qualitéit a genaachen. Dëst splétt d'Prozess vunmateriaal Procurement an de Produkt-Pakackinge an een Ermaachen a sosiale Effekten.

Vir äus Orientel

Mir plann ze organische Kotton mat drétt-Zertifiësung vun miren Produken ze ze gekopen a benotzt, bei der Recycledent Poliesters ze späicheren. Lösmt

Vir eng méi dräiterspréie a kredibel-Bäie-Bäied, Mir ert déi responsabel Borns-Polie fir raw materialen, fir d'Afscht a responsabel Kontzern Prinsipen a betren.


Qualitéit-Manchest

Mini Berni funkschent fäinn fir ee Emissitor de Greenhouse Gas (GHG), fir d'Afscht-Afrent an' ee-GHG, fir d'Afscht, d'Miou EG-emissitiounen vun mach Operatiounen matst eng mechansm fir de GHG-Eissions opslaannen. Wenn stellt och eng GHG-Leiszungt-Ticlét an Dädmap fir de GHG-Eissions beter a beter schounnen als.


Chemical-Manchest

Mir hudt Mini Berni vun Compliance Policy and Quality Manual opgett, fir d'Chemiesche Testen vun eure Producer erwaan EU Standarden.

Vir Héich Requriemente, am 2022 stellt mir de Vergrétt SubstanzLys (RSL) Vir all feelen Mir stellt och OEKO-TEX- Certifikounen fir poer Produkten, an zero-Sharge vum Hazardous Chemicals (ZDHC) und.

earth

Onne-Assosery an net-Pakmaken

Envirment-Feendle

Fären Karbon-Fooo-Footz, wi benotzer vun getroun-Pakkedate Päck-Paker. Mir ugei erwaot, ob der 100% GRS-serifitificatet Materiel fir eien Pakagent an de hicht. Hangtags kënnt ginn vun FSC- Certificatettmateriel an drécht mat biodegradable Soy-based Tink fir d'Generation vun haz minimizen Arudzg

Wenn schéckt d'Benot vun Recyclabréf Pakacking-Asblenn. Beibtall, de Wash-Betiketen a-Hott-Transferren a Beschlt ginn ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze zizeert Recyclabels materialen.

Mind PäckungName

Mellt äusgegaf vun Pakagermateer, wann moortz, mit Swips a Recycle mat eure Proplier an an a er engin gekopen. Kachen An 'n futur, Mir benotzert äus méit Päckmateriel, d'Hangtags a isolation Pabeier fir déi vun Eock-Foootz vum Produken, fir d'Footz vun der Pädén.

Digital Printing

Wenn beluen, dat d'Personalen Informatioun vun Kliënter einsteen fir de Business optimalisation benotzt ass, net fir advertising.

Mini Berni respekten an wesselt d'Securitéit vum Personale Informatiounen vum Cliomer. Vir fir, fir d'Daten privacy-Afschéit schreiwunt ass, mer mer eng Informatioun-Manage-System Mellt äus äus deen Secherheets Procesieden äus de privacytheit-Leiteen, so a GDPR, LGPD, an CCPA, als e EHI-Mid.

Mér sinnt bei Informatiounen-Seigent-Afschéit-Ahwangen eweggelt, déi opfäung vum Benotzern an den Daten-Security-Aindiseren an hier assess ermaachen. ...