website

Eegen Informatiounen

Méi benotzerzt Internationalaal Airfreight fir den Order an der United States, mein all Land an Europa, Kanada, Australien, an mech d'Mechen äeden an der Middel-Ossch. Wenn dir d'Adress an der Checkout äuswielen kann, et bedeert dat et geläucht ginn.

PAYMENT an ORDERINGE

Wi akseptig déi folgend Betaienmetoden:

  • VISA
  • MasterCard
  • Paypal
  • American Express (Amex)
  • Maestro
  • Klarna-Bäien

Mir hutt eei fokuss op äusgen

Es am amst oen 7-15. Business Dae Vir Standard schuuwung , Wh D' Logistics-Sock-Zermzel

VERIFICATION


Eng Bewachtung- E-mail schéckt, eu d' Order d'Afären an verifikaatst ass. Mir eufrannt äus der Order betegenn, a verifikaachen. Maach d'Tie-Framm, mat et d'Ief ze veränderung oder ausbreet.

PROCEss


Es normalerwies gent 3-7 Business Deeg fir mir fir den den Eréicher Eréiert. Verkunn w.e.g.

D'Wolleien

Gwerch äöpen an der United States, United Kingdom, Australien, Germans, Frances Neherlands, Spania an an anner Europäesch Land aus der United States.


NOT fir TAXES:

Weint bei der Poll-Austustingen an der United States an anner Land, Mein Customer wäert keng ze beten fir deen Porten, duuten oder VAT (Weerted Additinal Tax).

IMPORTANT NOTES

Total Erfäichen = Processing Tied + Shockiet

DE WERHER

*. Schäifscht ass ass ass un ermaachen vun der Datum vun der Schäfs, äus d'Datem vun der Order, ë kënnt genaache äus wäichen Adressen .


*. Kontakt w.e.g. meen a 6 Maanden vun der Déckt, wann de Paket net am Tief giet, Unn-Presentioun äus 48 Stonn. Uirwung: Customer Service Team:

Sales@miniberni.com