website

Eer REVUen POLICE an PROCESE


30 Deeg fir d'Gweert?

Wann s mer Grägs oder Qualitéit vun de Elementen, déi emmaachen, Dir kënnt e Return-Afraag an der 30 Deeg vun der Datum vun der Deetum fir d'Utt All Reweerch-Beeie sinne assieden an äus Fräicher Customer-Dienst gent greig fir d'Hoer äus gien.

Notiz:

Deeler sollt onbeschreigt, net wast, a net wesselt, ze fir d'Afschalten/Verchieden.
Mir stelt net fräi-Ferch-Soupen, ähn mer mer mer eeen äusgesieden fir d'Souper-Ferm.
✔Vir sozeren, déi den Rekner geliefellt an fir eng Refuunden ass:
Ëmberent ëmmer e denn
Besirkt fir d'Zuermzeel aus, wiel d'Gerr Rebeet gemaachen
Maach w.e.g. Zit lies uern Refund-Polie, fir méi Informatiounen, woue wäert dir fir ee Refüermt verwacht.

D'Ugelchieden?
Wëllt Dir e Element de emmlengen vun Vergeläichen, fir d'Austweer mat sien "Suert oder Qualitéit, Dëst kënnt ginn einfach op äus Return-Processuren an "Exchange" als Äern "Desired Resolution" an äusgewien.
Verkunn:

NOTE: Wann dir net antwoort vum Dossier Services Team fir eng Erweideert Tief (24 Stunn am Wochendagen) Iwwer w. e. g. . . . Mac' E-mail-Server/Proider genemel filter ginn.