website

Privacéit

Dëse Privacy- Utzät wie miniberni.com( " Miniberni ” “Wie,” “us,” oder “uer”) amsmellt, benotzert, a vertellt. Iniberni Echommers Platform.

Wat Informatioune mellen?

Personale Informatioun ass Informatiounen, déi d'Ier Direkter oder indirekt identifiseren kann. Personale Informatiounen mat och anonyme Informatiounen, déi am Informatioun linknett ass, déi d'Dr direkter oder indirekt identifiseren kann. Personale Informatiounen ablétt net Informatiounen, déi nirverberbel anonymized oder aggregaten ass, sodat et et net noch aktiviert kannen, ob an am kombinasioun mat aner Informatioun oder anerch, fir d' Identifiseiert.

Mir kënnt nëmme Personaal Informatiounen a benotzert, déi benotzt ass fir ien Dir beig.

Mellt Informatioune vun dir, wann dir op ien

Wann op euren Server-Bord an registreren Mail-Adress an Telefoonummer. Dir kann, d'Meer, d'Afser äusch anonymch besëllt.

Waten benotzt mir den Informatioun?

Wann op euren Server-Bord an registreren Mail-Adress an Telefoonummer. Dir kann, d'Meer, d'Afser äusch anonymch besëllt.

Méi benotzer d' Informatiounen, d'Afseren, d'Afser vun der Informatioun an der Kolmäil benotzelt. an an'n anners erlaubt. De Informatiounen, déi vun Dir öffnen, kënn an déi folgend Wayen benotzt ginn:

● Vir d'Gerer Erremen vum Personaliséieren

● Vir eure Web a grér Shouperveren You)

● Vir Cliomer-Dienst verbetert (sere Informatioun hullt mir fir fir denn eer Efitch a Schrëfscht an den Sutteren?)

● Ermaachen fir de Transaksiounen, d'fëlltz vunt Äer Betaalen an d'Keeft Producen oder Dänds gefraagt. Vir een Kontzel, Speziel promotion, Opgaachen, aktibitetit oder aner Server Funksyone

● Vir periodic E-mails schécken. D' E-mail-Adress, de dir fir den Verfügung bereit, kënnt ginn, fir d'Afscht vun der wichtige Informatiounen a Aktualiséierungen d'Auschreif, Aktualiséieren, verwieden produk oder Dmiten Informatiounen, etc.

Är Rechter

Mir grét äusscht Schlaft fir, fir d'Ger personalen Informatioune ass, fëllt an a d'Afscht ass. Dir hudd den recht fir d'Obenich, richteg oder eweggeld d'Personalen Informatiounen, déi mellen. Dir sinnt äus eng eng eng eng eng eng eng eng eng ähn vun der Personale Informatioun. Dir hud d' recht fir d'Personalen Informatioun an enger Strukturent a Standard Format an, wor Techniel feasibar, Den recht fir d'Personalen Informatioune direk op ee drüddel Party weider. Dir kënnt e Klaks mat de Kompetennen Daten-Suerter-Autoriteit fir d' Prozestioun vun déi persécken Informatioun.

Vir d' privacytheit a d' Securitéit vum Äer persöönliche Informatiounen beskerllen, Meri kënnt d' Informatioune ausgen, fir d'Ger Identiteit an recht erbeschléie fir so d' Informatioune opdate, a oen ze sichen an dich mat d'Personalen Informatiounen, déi ehollen. Et sinne Instanten, wie sollen schieden oder Reglater-Biddieden verlaten oder vergeläichen Tien.

Dir kënnt dir ee-mail schécken Sales@miniberni.com Vir d'Gerre rechten. Wenn wirt an ee ranscht Tief Mir grét all äusscht Schlëssel fir, fir d'Ger persöönliche Daten richteg an a d'Afscht ass.

Wom schëllt mir den Informatiounen?

Dir ass responsabréf fir egne Benotzernumm a Passwuert a Securitéit Miniberni . Mir rammet ee Schrëft Passwuert auswiele an äus veränderung. Benott w.e.g. déi selwechte Login Detailer (e-mail an Passwuert) am meer Webster.

D'Sott, een verskeiden vun Secherichert-Meirren implementéiert, un d' Benotzer vun ee segige Server. All betegent sensitif-/Bredit Informatioun ginn mit Secure Socket Laag (SSL) Technologie an den denn an der Databank-Bauten-Gaapter-Afschtt, déi d'Auggewielert Soer Systemer an a benotzt d' Informatioune vertellen. Nach eng Transak, déi private Informatiounen (crediten, sosiale Security-Zeerteit-Suerzel, finansiale, etc.) Wirt net op mir Server gespäicher.

Ògne Serveren an Websz sinn Sekerheit gesien an volll verifiifiiert vun McAfee Secure vun Symantec een Daag vir dir online beskercher.

Benot mir Kookien?

Ja. Cookie sinn geneel Dateien, déi eng Server oder een D een D ee D 'Afscht üsfäicher vun den Computers drär Web Browser erlaat Fräicher Astellungen. Maach dëst d'Sauten oder d'Dtdiens-Producer Systemen fir, déi Änner Browser erkennen an eng eng engen an der Vermellen.

Méi benotzer Kookien fir de Elementen an der Däer Shockbars helpen, Versten an späichert érd Vertellungen fir hifutten Besichten an aggregalens- Daten a Kontakt-Interaktiounen vun den Nett-Traffioun an 'Interak aktiounen fir fir déi melner Sert-Pagen an oe Eig fir den Fuunkt.

Mellt kuntrackt mat den Schrëft-Detts-Producer fir unn beter verstennen, fir d'Set-Sotzer. Däi d'Desdiens-Afären ass net erlaagt ermaachen de Informatiounen äus benotzer, äus uhléie wirkt an uen Kontributiounen. Wei benotzt Google Analytics, eng Web- Analytics - Deenst vun Google, Inc. ("Google") fir a melder begäng wou Benotzer mat eure Webst Google Analytics benotz Kooketen fir d' Informatiounen op d'Benotzer vun déi Webst Dës Informatioun ginn benotzt fir Rapporter opmaken a d'Servizen opmaken, fir d'Offisial a d'Associationen äus verliezen. De Rapporter vertellt Web- trends ounen angene Visiter. D' Informatiounen vun Google- Kookie generéierten, am senger Benotzer vun déi Webst kënnt wi Google op de Serveren an der United States betreken an gespäichert an. Google kënnt äus dës Informatiounen na drüdden Parten vergetreken, wier 'Soucht Parten' d' Informatiounen op Google 'n Benotn Google wäert den IP- Adress net am alle Aner Daten, d'Google erhollen.

Op Céie Säiten vun eure Web, drüdden Partien, déi Aplikatiounen vun uer Web versäichen, kënn zier egen Kookien fir d'Tiensten stellt, Erslaten vun der Programmeen oder d'Applicatiounen fir Dir öffenten. Beimzel, wann dir de Inhalts benotzt een vun der Social Media-Deelzen, so als Facebook oder Twitter, D' Social Netwark, de Knop ermaachen hat, schemen, d'Dir dës da. Oben wie Kookien funkschent, kënnt mir keng den Kooketen an d'dreft Parten an de Daten an uern benotzt.

Wann dir äusst, kënnt Dir äusch de Computer warn, alls een Cookie schécken, oder kënnt de all Kookien ausmaachen, mat déi Browser Astellungen ausmaachen. Schaltz deen Websiter, wann dir dir den Kookies aus, mer vun onsen Diensten kënnt net recht funktioun. Meer, kënnt Dir äus de Order schécken, déi genaachen vun de Customer Service un Sales@miniberni.com .

Ermaacht mir een Informatiounen op äusparten?

Mir verzelt net, Track, oder anerch späichert op äuuerm Schrëft, déi personalen Informatiounen. Dëst net vertroueden Tredden Parten, d'Mieen oen Webs-Afstern, äus beten, beten, Ergekopen Produker oder Serviceen, schéckt d' Informatiounen oder Aktualiséierungen oder d'Affer So wahn, wiel d'Afschts äusst dës Informatiounen Mellt kënnt och äer Informatioune geläichen, wann mir gräht äus de Verlöën vun der Leit ass ageft an äern sitten oder schreiwunt éen oder äerre rechten, Eigenschier oder Sechenheet. Meer, kann net-Personal identifisch Besieker- Informatiounen vun anner Partien fir Markeren, advertising oder aner Benotzer erwaachen.

Wo lant mir den Informatiounen?

Méi äus d'Afseren Informatiounen weider fir d'Afscht-Plalis aus, ob ee longer breutens-Periou mer mer a Schrëft, Kontaachen oder aner Applikandréu.

Erweider

Wenn wei, op ïrn discretiuert, mer mer a Schrëft-Produker oder d'Servien op ïr Webst Dës Tredden Parte-Steden haet eigen an egfrisch privacy-Politier. Mir mer mer keng responsabiliteit oder denn vun der Inhalt a aktivitiewen vun dës linkgéen Siten. Méit, wi wäert d'Integriteit vun eure Satt schreiwun an äus all Feedback i d'Stader verweert.

Konditioune

Weight ech. an limitatiounen vun den Leabiliteit, déi d'Benotzer vun euren Web am Term a Condition.

Ännerungen op mer Privacy- Poll

Wann äus deen privacy-Polie ze änneren, wäer d' Ännerungen op dës Säit post, an/oen der Datum vum Privacy-Polie-Verännerung vun der Aktualiséierung.